SAMRÅD: Demonstrationsanläggning Gällivare kommun

I demonstrationsanläggningen tar vi utvecklingen vidare från tester i labbmiljö och pilotskala, till att demonstrera produktion i industriell skala. Den planerade demonstrationsanläggningen omfattar produktion av vätgas och tillverkning av järnsvamp genom direktreduktion av järnmalm med vätgas. Anläggningen planeras i Gällivare kommun. Planen är att anläggningen ska vara klar 2026.

Under 2020 påbörjades arbetet med att ta fram underlag för den miljökonsekvensbeskrivning som kommer ligga till grund för tillståndsansökan till Mark- och Miljödomstolen. Hybrit genomförde under 2020 samråd för de två möjliga placeringar som ursprungligen utreddes för demonstrationsanläggningen (i Luleå kommun och Gällivare kommun).

Hybrit går nu vidare med fördjupade dialoger och utredningar för etablering i Gällivare kommun för att säkerställa att vi får tillgång till alla synpunkter och all information som kan ha betydelse för den fortsatta utformningen av anläggningen och miljökonsekvensbeskrivningen.

På den här sidan finns information om tillståndsarbetet och samrådet, är du nyfiken på vårt arbete med teknikutveckling och finansiering finns det information om det på sidan om demonstrationsanläggningen.

Samrådsunderlag

Som stöd för dialogen i samrådet har samrådsunderlag tagits fram som bland annat beskriver den planerade verksamhetens tänkta omfattning och utformning samt aktuella utredningsområden. Det beskriver också vilken miljöpåverkan som verksamheten kan komma att ge upphov till

Här kan du ta del av samrådsunderlaget för det kompletterande samrådet (2021)

Kompletterande samrådsunderlag Hybrit Demonstrationsanläggning

Bilaga område väster om Gällivare/Malmberget

Här kan du ta del av det framtagna samrådsmaterialet från 2020, som fortfarande är relevant.

Samrådsunderlag Hybrit demonstrationsanläggning

Bilaga Vitåfors industriområde Gällivare kommun

Har du frågor eller synpunkter?

Synpunkter på det som beskrivs i samrådsunderlaget från 2020 samt i det kompletterande samrådsunderlaget från 2021 finns dokumenterade och kommer att ingå i dokumentationen från samrådet.

Hybrit vill gärna ta del av synpunkter och information som kan vara värdefulla för projektet. Det finns flera sätt att lämna synpunkter:
Per e-post: samrad@hybrit.se.
Per post: Hybrit Development AB, Box 70359, 107 24 Stockholm (märk brev och kuvert med ”Samråd Hybrit Demonstrationsanläggning”).

Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter i samband med samrådet.

Kontaktpersoner:

Sara Arvidson, ansvarig för tillstånd och hållbarhet: 073-059 23 78

Agneta Wieslander, tillståndsspecialist: 070-670 93 25

Jeanette Lundqvist, ansvarig för samhällskontakter: 070-547 79 71

Åsa Bäcklin, kommunikatör och besökssamordnare: 070-358 22 93