Demonstrationsanläggning för direktreduktion i Gällivare kommun

I demonstrationsanläggningen tas utvecklingen vidare från tester i labbmiljö och pilotskala, till att demonstrera produktion i industriell och kommersiell skala. Den planerade demonstrationsanläggningen omfattar produktion av vätgas och tillverkning av järnsvamp genom direktreduktion av järnmalm med vätgas. Anläggningen planeras i Gällivare kommun, inom LKAB:s område i Vitåfors. Planen är att anläggningen ska vara klar 2026.

Hybrit Development AB inledde i juni 2020 samråd för att uppföra och driva en demonstrationsanläggning för direktreduktion av järnmalm med vätgas enligt HYBRIT-teknologin. I samband med den samrådsprocessen beslutades att demonstrationsanläggningen ska placeras inom LKAB:s industriområde i Vitåfors. Hybrit Development AB genomförde även ett samråd under 2021 för att närmare utreda placeringen av anläggningen för vätgasproduktion, beslut togs efter detta samråd att förlägga vätgasproduktionen på LKAB:s industriområde i Vitåfors. I december 2021 beslutades att Hybrits demonstrationsanläggning ska ingå i den samlade tillståndsprövningen för LKAB:s verksamhet i Malmberget. Samrådet för den samlade prövningen fortsatte under 2022.

På den här sidan finns information om tillståndsarbetet och samrådet, är du nyfiken på vårt arbete med teknikutveckling och finansiering finns det information om det på sidan om demonstrationsanläggningen.

Samrådsunderlag

Som stöd för dialogen i samrådet har samrådsunderlag tagits fram som bland annat beskriver den planerade verksamhetens tänkta omfattning och utformning samt aktuella utredningsområden. Det beskriver också vilken miljöpåverkan som verksamheten kan komma att ge upphov till

Här finns information om och underlag för samrådet för den samlade tillståndsprövningen för LKAB:s verksamhet i Malmberget.
Samråd Malmberget

Här kan du ta del av samrådsunderlaget för Hybrits kompletterande samråd 2021.
Kompletterande samrådsunderlag Hybrit Demonstrationsanläggning
Bilaga område väster om Gällivare/Malmberget

Här kan du ta del av det framtagna samrådsmaterialet från 2020.
Samrådsunderlag Hybrit demonstrationsanläggning
Bilaga Vitåfors industriområde Gällivare kommun

Har du frågor eller synpunkter?

Synpunkter på det som beskrivs i samrådsunderlaget från 2020 samt i det kompletterande samrådsunderlaget från 2021 finns dokumenterade och kommer att ingå i dokumentationen från samrådet för den samlade tillståndsprövningen för LKAB:s verksamhet i Malmberget.

Inom ramen för samrådet önskar LKAB ta del av synpunkter som berör den verksamhet som kan komma att omfattas av den nu planerade tillståndsansökan. Skriftliga synpunkter skickas via e-post eller brev inom angiven samrådstid, vilket framgår av inbjudan till samråd. Synpunkter kan skickas på följande sätt:

Via e-post: samrad@lkab.com

Via brev: LKAB Malmberget, K-huset (Miljö), 983 81 Malmberget

Läs mer om hur Hybrit hanterat personuppgifter i samband med samrådet.