En fossilfri utveckling

Forskning och utveckling med fokus på HYBRIT-tekniken omfattar tre huvudsakliga faser som i viss mån överlappar varandra. Utvecklingsarbetet drivs med stöd av Energimyndigheten och praktiska försök sker idag både i laboratorieskala och i pilotanläggningar som byggs eller modifieras för ändamålet. Att gå direkt från laboratorieskala till tester och produktion i industriell skala skulle innebära risker så väl produktionstekniskt som ekonomiskt, och här blir försök i pilotskala ett viktigt steg på vägen. Det tredje steget, demonstrationsskalan, syftar till att visa att tekniken kan bli tekniskt och ekonomiskt genomförbar i industriell skala. I demonstrationsfasen drivs utvecklingsarbetet med stöd av EU:s Innovationsfond.

Forskning och utveckling i pilotskala

Några områden inom forsknings- och utvecklingsarbetet har lett till behov av särskilda anläggningar eller modifieringar av befintliga anläggningar för att utföra experimentell utveckling i pilotskala. Detta arbete sker inom fyra olika områden.

Fossilfri pelletsproduktion
Direktreduktion med vätgas i pilotskala
Vätgaslagring
Smälta järnsvamp i ljusbågsugn

Forskning och utveckling i demonstrationsskala

Under den pågående experimentella utvecklingen av direktreduktion i pilotskala ges många svar kring direktreduktion med vätgas. Processen och konceptet är dock komplext och omfattande, så för att efterlikna den industriella processen i största möjliga mån, och bland annat fastställa val av teknik, är det viktigt att genomföra en så kallad demonstration. Demonstrationsskalan ska ge en tekniskt beprövad, kommersiellt gångbar och optimerad lösning i full industriell skala.

Direktreduktion med vätgas i demonstrationsskala

LKAB Vitafors