Direktreduktion med vätgas i demonstrationsskala

I HYBRIT:s planerade demonstrationsanläggning tar vi nästa utvecklingssteg från tester i labbmiljö och pilotskala, som pågår idag. I demonstrationsanläggningen ska vi demonstrera produktion i industriell skala, vilket är ett nödvändigt utvecklingssteg innan fullt kommersiell drift.

Demonstrationsanläggningen omfattar produktion av vätgas, och tillverkning av järnsvamp genom direktreduktion med vätgas. HYBRIT utreder två alternativa lokaliseringar för demonstrationsanläggningen, Luleå kommun och Gällivare kommun. Byggstart är planerad till 2023 och uppstart 2025, med målet att producera världens första fossilfria stål 2026.

Projektet arbetar nu med att studera förutsättningarna på de olika lokaliseringarna och olika alternativ för att översiktligt utforma processen och placera ut anläggningsdelarna för bästa effektivitet och säkerhet samt lägsta miljöpåverkan. Detsamma gäller för anläggningens externa försörjning av energi och insatsvaror samt leveranser av produkt och biprodukter.

Demonstrationsanläggningen för direktreduktion med fossilfri vätgas omfattar i detta läge inget storskaligt vätgaslager. Den vätgas som ska användas i anläggningen tillverkas i anslutning till processen och används då den tillverkats. En demonstrationsanläggning för vätgaslagring kan bli aktuell i ett senare skede för att verifiera denna viktiga beståndsdel i värdekedjan i industriell skala.

Teknikutveckling

Demonstrationsanläggningen för direktreduktion med vätgas innebär utveckling inom flera teknikområden. Det unika och innovativa i anläggningen är att sätta samman kända byggstenar som prövats tidigare, till en helhet och i att skala upp den fossilfria processen till industriell och kommersiell skala. Utvecklingsarbetet pågår genom studier, i laboratorier samt genom de omfattande testkampanjer som sker i pilotanläggningen för direktreduktion i Luleå. Där optimeras och verifieras tekniska lösningar. Teknikutvecklingen pågår parallellt med anläggningsprojekteringen, arbetet med finansiering och tillståndsarbetet.

Finansiering

HYBRIT vill göra en viktig och innovativ omställning av värdekedjan och kommer att söka delfinansiering från EU:s Innovationsfond för demonstrationsprojektet. Fonden är skapad av medel från EU:s utsläppshandelssystem och ger stöd till stora och innovativa projekt som leder till utsläppsminskningar. HYBRIT:s demonstrationsskala är ett projekt som levererar verkligt stora utsläppsminskningar och samtidigt möjliggör en utrullning av produkter som är tillverkade av malmbaserat fossilfritt stål.

Tillståndsarbete

Under 2020 påbörjades arbetet med att ta fram underlag för den miljökonsekvensbeskrivning som kommer ligga till grund för tillståndsansökan för demonstrationsanläggningen till Mark- och Miljödomstolen. Vi är nu i samrådsfasen där vi har genomfört samråd för båda de möjliga placeringar (i Luleå kommun och Gällivare kommun) som utreds för demonstrationsanläggningen. När platsvalet är klart kommer vi att genomföra ett fördjupat samråd för den valda platsen.

Som stöd för dialogen i samrådet har ett samrådsunderlag tagits fram som bland annat innehåller den planerade verksamhetens möjliga lokalisering, tänkta omfattning och utformning. Det beskriver också vilken miljöpåverkan som verksamheten kan komma att ge upphov till. Här kan du ta del av det framtagna samrådsmaterial som användes i samrådets första steg:

Samrådsunderlag HYBRIT demonstrationsanläggning

Bilaga 1 Luleå kommun

Bilaga 2 Gällivare kommun

I samband med det fördjupade samrådet för den plats som väljs kommer vi att ta fram kompletterande underlag som stöd för den kommande dialogen. Underlaget ska samrådsparterna ha möjlighet att ta del av i god tid inför samrådet och det kommer att finnas tillgängligt här på vår webb.

Har du frågor eller synpunkter?

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till oss, du når oss lättast via vår e-post samrad@hybrit.se. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter i samband med samrådet.

Kontaktpersoner:

Sara Arvidson, ansvarig för tillstånd och kommunikation: 073-059 23 78

Agneta Wieslander, tillståndsspecialist: 070-670 93 25

Åsa Bäcklin, kommunikatör och besökssamordnare: 070-358 22 93

Jeanette Lundqvist, kommunikatör (för frågor kopplat till Gällivare): 070-547 79 71