Direktreduktion med vätgas i demonstrationsskala

I HYBRIT:s planerade demonstrationsanläggning tar vi nästa utvecklingssteg från tester i labbmiljö och pilotskala, som pågår idag. I demonstrationsanläggningen ska vi demonstrera produktion i industriell skala, vilket är ett nödvändigt utvecklingssteg innan fullt kommersiell drift.

Demonstrationsanläggningen omfattar produktion av vätgas, och tillverkning av järnsvamp genom direktreduktion med vätgas. Anläggningen planeras i Gällivare kommun. Planen är att anläggningen ska vara klar 2026.

Projektet arbetar nu med att studera förutsättningarna på platsen och olika alternativ för att översiktligt utforma processen och placera ut anläggningsdelarna för bästa effektivitet och säkerhet samt lägsta miljöpåverkan. Detsamma gäller för anläggningens externa försörjning av energi och insatsvaror samt leveranser av produkt och biprodukter.

Demonstrationsanläggningen för direktreduktion med fossilfri vätgas omfattar i detta läge inget storskaligt vätgaslager. Den vätgas som ska användas i anläggningen tillverkas i anslutning till processen och används då den tillverkats. En demonstrationsanläggning för vätgaslagring kan bli aktuell i ett senare skede för att verifiera denna viktiga beståndsdel i värdekedjan i industriell skala.

Teknikutveckling

Demonstrationsanläggningen för direktreduktion med vätgas innebär utveckling inom flera teknikområden. Det unika och innovativa i anläggningen är att industrialisera känd teknik och utveckla vissa strategiska teknikområden samt att sätta ihop detta till en helhet – för att möjliggöra och skala upp den fossilfria processen till industriell och kommersiell skala. Utvecklingsarbetet pågår genom studier, i laboratorier samt genom de omfattande testkampanjer som sker i pilotanläggningen för direktreduktion i Luleå. Där optimeras och verifieras tekniska lösningar. Teknikutvecklingen pågår parallellt med anläggningsprojekteringen, arbetet med finansiering och tillståndsarbetet.

Finansiering

HYBRIT vill göra en viktig och innovativ omställning av värdekedjan och söker delfinansiering från EU:s Innovationsfond för demonstrationsprojektet. Fonden är skapad av medel från EU:s utsläppshandelssystem och ger stöd till stora och innovativa projekt som leder till utsläppsminskningar. HYBRIT:s demonstrationsskala är ett projekt som levererar verkligt stora utsläppsminskningar och samtidigt möjliggör en utrullning av produkter som är tillverkade av malmbaserat fossilfritt stål.

Tillståndsarbete

Hybrit har inlett arbetet med att ta fram underlag för den miljökonsekvensbeskrivning som kommer ligga till grund för tillståndsansökan till Mark- och Miljödomstolen. Inom ramen för tillståndarbetet genomförs samråd. Inom kort kommer du att kunna läsa mer om samrådet här på webben.