HYBRIT Demonstration

Projektet HYBRIT (Hydrogen Breakthrough Ironmaking Technology) Demonstration ska revolutionera den europeiska järn- och stålindustrin, genom att ersätta fossila tekniker med klimatneutrala alternativ. Projektet ska ersätta den kolbaserade masugnstekniken med direktreduktionsteknik som baseras på fossilfri vätgas.

HYBRIT Demonstration kommer att producera ca 1,2 miljoner ton råstål om året, vilket motsvarar 25% av Sveriges totala produktion. Det har potential att förhindra 14,3 miljoner ton koldioxidekvivalenta utsläpp av växthusgaser (GHG) över den första tioårsperioden i produktion. [1]

En ny anläggning för vätgasproduktion kommer att byggas i Gällivare, den första i sitt slag. Anläggningen har ca 500 MW elektrolysörkapacitet, och drivs av fossilfri el. Att använda vätgas gör det möjligt att omvandla järnmalm till järnsvamp. Projektet skapar förutsättningar för SSAB att ersätta två masugnar i Oxelösund med en elektrisk ljusbågsugn, som använder järnsvamp som råmaterial för att producera högkvalitativt stål utan att använda koks i reduktionen.

[1] Beräknat enligt Innovationsfondens metodik så som den definieras i Annex C: Methodology for calculation of GHG emission avoidance.

The HYBRIT DEMO value chain

En lösning för att introducera fossilfritt stål på markanden

För närvarande motsvarar råjärnsproduktion i kolbaserade masugnar, tillsammans med ståltillverkning med syrgaskonvertrar 95% av den globala stålproduktionen från järnmalm. Denna tillverkningsprocess är särskilt lämplig för att producera högkvalitativt och höghållfast stål. Men även den bästa möjliga masugnsprocessen resulterar i koldioxidutsläpp om ca 1,6 ton koldioxid per ton råstål (det globala genomsnittet är ca 2,2 ton koldioxid per ton råstål). Med HYBRIT-tekniken blir det traditionella sättet att tillverka järn och stål förlegat.

Projektet HYBRIT Demonstration innebär ett genombrott för fossilfritt stål genom utvecklingen av en helt ny fullständig värdekedja, baserad på fossilfri vätgas.

Projektet omfattar nyuppförandet av en fullskalig anläggning för direktreduktion av järnmalm med 100% vätgas, den första i sitt slag. Projektet omfattar även fossilfri produktion av vätgas genom vattenelektrolys i Gällivare (500 MW), där vi använder den goda tillgången på vind- och vattenkraft i regionens elproduktion.

Utöver detta innebär projektet att stålproduktion med syrgaskonvertrar fasas ut, eftersom järnsvampen designas för att smältas i en elektrisk ljusbågsugn. Ljusbågsugnen är en teknologi som redan är etablerad för skrotbaserad smältning och som nu ska anpassas för stora andelar vätgasreducerad järnsvamp och produktion av komplexa stålkvaliteteter.

Ett viktigt bidrag för att minimera koldioxidutsläppen från järn- och stålindustrin.

Projektet HYBRIT Demonstration kommer att bidra till att minimera koldioxidutsläppen från en svåromställd sektor, järn- och stålindustrin, genom att använda vätgas som produceras av fossilfri el. Projektet kommer att underlätta omställningen från fossilbaserad produktion till en fossilfri sådan, med målet att skapa förutsättningar för SSAB att introducera fossilfritt stål på marknaden redan 2026. Fossilfritt stål blir en nyckel för producenterna nedströms som kan använda fossilfritt, klimatneutralt och återvinningsbart material.

Finansieras av Europeiska Unionen