Vätgaslagring

HYBRIT har anlagt en pilotanläggning för tester av lagring av fossilfri vätgas i Svartöberget i Luleå. Testerna i pilotanläggningen kommer att ske 2022-2024. Anläggningen för vätgaslagring är ansluten till pilotanläggningen för direktreduktion genom en rörledning och all vätgas som ska användas produceras i de elektrolysörer som finns där. I pilotanläggningen i Svartöberget testas vätgaslagring med känd teknik, så kallad LRC (Lined Rock Cavern). Det innebär att gasen lagras under mark i ett bergrum vars väggar kläs in med ett utvalt material som tätskikt.  

I HYBRIT-processen är den fossilfria vätgasen central. Den produceras i elektrolysörer genom elektrolys av vatten och den fossilfria vätgasen används i direktreduktionsreaktorn för att ta bort syret från järnmalmspelletsen. Elektrolysen sker med fossilfri el. Den vätgas som ska användas i processen produceras i anslutning till direktreduktionsanläggningen och kan användas direkt eller lagras.

Att lagra vätgas ger en möjlighet att stabilisera energisystemet genom att producera vätgas då det finns mycket el, till exempel när det blåser, och använda lagrad vätgas när elsystemet är ansträngt. För att säkra tillgången på fossilfri vätgas är det viktigt att kunna lagra den under säkra och effektiva förhållanden. Anläggningen kommer att byggas enligt de höga krav som gäller och dess säkerhet kommer att granskas noggrant för att säkerställa att kraven från samhälle och myndigheter är uppfyllda.

Hydrogen storage pilot plant (LRC)

Tekniken för lagring av gas i ett inklätt bergrum under mark (LRC) är väl beprövad och har använts i södra Sverige under cirka 20 år, för lagring av naturgas. Nu tar tekniken ett steg framåt och utvecklas för lagring av vätgas samt att lagret ska användas mer dynamiskt, med påfyllning och tömning i takt med vätgasproduktionen. Det är viktigt att bygga i ett berg med en bergart som håller bra kvalitet. Berggrunden i Svartöberget består i huvudsak av amfibolit med inslag av pegmatit och röd granit.

Bergrummet i Svartöberget där gasen lagras ligger cirka 30 meter under markytan och 100 meter från ingången. Pilotanläggningen har en storlek på 100 kubikmeter. I ett senare skede kan det bli aktuellt med ett fullskaligt vätgaslager på 100 000 till 120 000 kubikmeter, och det kan i så fall lagra upp till 100 GWh el omvandlad till vätgas, vilket räcker för att försörja en fullstor fabrik för järnsvamp i tre till fyra dagar.

Läs mer om bygget i detta informationsmaterial

Besök HYBRIT:s vätgaslager och hör mer om att lagra vätgas i inklädda bergrum

Mikael Nordlander, Utvecklingschef för Vattenfalls industrisamarbeten, berättar mer om vätgaslagring i inklädda bergrum och varför HYBRIT lagrar vätgas.

En virtuell tur i pilotanläggningen för lagring av fossilfri vätgas

Följ med på en virtuell tur i vår kommande pilotanläggning för vätgaslagring.