Information om personuppgifter

Integritet är en grundläggande rättighet. Därför är det mycket viktigt för oss på Hybrit Development AB att skydda de personuppgifter vi får från dig. Vi hanterar och skyddar dina personuppgifter med största möjliga försiktighet.

Här förklarar vi hur vi hanterar dina personuppgifter, varför vi ber om dem och vad vi använder dem till.

Vem ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter?
Den som ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter är Hybrit Development AB, Box 70359, 107 24 Stockholm.

När samlar vi in personuppgifter från dig?
Vi samlar in dina personuppgifter när du är i kontakt med Hybrit. Exempelvis kan vi be dig att uppge dina personuppgifter när du börjar prenumerera på ett nyhetsbrev så att vi kan hålla dig informerad om utvecklingen, byggnationen och/eller driften av någon typ av anläggning. Vi kan även be dig att uppge dina personuppgifter i samband med ett samhällsevenemang eller mässa där vi ger information och ber om dina åsikter.

Vilka personuppgifter samlar vi in?
Hybrit kan samla in och behandla personuppgifter såsom ditt namn, din adress, din e-postadress och ditt/dina telefonnummer. I vissa fall dokumenterar vi även dina åsikter, idéer och funderingar då de i möjligaste mån bidrar till att utforma konstruktionen, utvecklingen, byggnationen och/eller driften av våra anläggningar.

På vilket sätt använder vi dina personuppgifter?
Hybrit kan använda dina personuppgifter för följande syften:

  • Skicka en inbjudan till ett informationstillfälle om utvecklingen, byggnationen och/eller driften av en anläggning.
  • Skicka ut nyhetsbrev, e-postmeddelanden eller liknande informationsbulletiner om utvecklingen, byggnationen och/eller driften av en installation eller anläggning.
  • Skicka rapporter till dig eller informera dig om att rapporter där dina anonymiserade åsikter har beaktats har publicerats.

Vid vilka tillfällen har vi tillåtelse att använda dina personuppgifter?
Behandling av personuppgifter måste stödjas mot en rättslig grund. Hybrit samlar in och behandlar dina personuppgifter enbart baserat på följande rättsliga grunder:

  • Berättigat intresse: på grundval av våra berättigade intressen behandlar vi personuppgifter i syfte att meddela och informera närboende och andra intressenter om en anläggning som ett sätt att involvera dem och inkludera och/eller beakta deras åsikter gällande utvecklingen av installationen i den utsträckning som rimligen kan förväntas av Hybrit.
  • Efterlevnad av rättsliga krav: enligt bestämmelserna i flera författningar och förordningar måste Hybrit involvera intresserade parter i utvecklingsfasen för en föreslagen installation eller anläggning.

Om du inte vill att Hybrit ska använda dina personuppgifter för något av ovannämnda syften kan du åberopa din rätt att göra invändningar enligt nedan.

Vilka rättigheter har du när det gäller dina personuppgifter?
Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter. Du kan därför be om information från oss gällande vilka personuppgifter vi behandlar och för vilka syften. Du har dessutom rätt att korrigera dina personuppgifter om de har behandlats på ett felaktigt eller ofullständigt sätt. Du har även rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter och begära att dina personuppgifter ska raderas förutsatt att de inte längre behövs för de syften de samlades in för.

Om du vill åberopa någon av ovannämnda rättigheter ska du meddela detta till Hybrits personuppgiftsombud via nedanstående e-postadress. Till detta meddelande ska du bifoga en kopia på en giltig ID-handling (körkort, pass eller legitimation). Detta är något som Hybrit kräver eftersom vi måste kunna säkerställa att du är den person vars personuppgifter det rör sig om, och för att vi ska kunna förhindra att fel personuppgifter raderas.

Hybrit kommer att svara dig senast en månad efter mottagandet av din begäran.

Med vem/vilka delar vi dina personuppgifter?
Inom Hybrit får personuppgifter behandlas av de medarbetare som behöver ha tillgång till personuppgifter för att kunna utföra sitt arbete. Detta gäller till exempel medarbetare inom vårt team för tillstånd och kommunikation eller andra funktioner som hanterar information om Hybrits utveckling. I samband med våra aktiviteter kan vi även be externa parter att assistera oss när vi anordnar möten eller informerar om utvecklingen, byggnationen och/eller driften av en installation.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Hybrit sparar dina personuppgifter så länge du vill bli informerad om utvecklingen, byggnationen och/eller driften av en installation eller anläggning under dess livslängd, eller tills dess att det lagstadgade förfarande du är inblandad i är slutfört. Därefter raderas dina personuppgifter.

Hur säkra är dina personuppgifter hos Hybrit?
Hybrit vidtar lämpliga tekniska och administrativa åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förlust och alla former av olaglig behandling. Vi lagrar dina personuppgifter på servrar i en säker miljö där de skyddas mot olaglig åtkomst, publicering och olaglig användning av obehöriga personer inom och utanför Hybritorganisationen.

Har du några frågor gällande integritet inom Hybrit eller har du ett klagomål att framföra?
Hybrit har utnämnt ett personuppgiftsombud som ger råd till organisationen och övervakar Hybrits efterlevnad av dataskyddsrelaterade lagar och förordningar. Om du har några frågor om denna integritetspolicy eller om hur Hybrit hanterar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta Hybrits personuppgiftsombud via e-postadressen info@hybrit.se.

Du kan även lämna in klagomål till personuppgiftsombudet gällande Hybrits behandling av dina personuppgifter. Klagomål kan även lämnas till Datainspektionen, till exempel om du upplever att ditt klagomål inte har hanterats på ett korrekt sätt av Hybrit.

Cookies som används

WordPress

Funktionell

Användning

Vi använder WordPress för webbplatsutveckling. Läs mer

Delar data

Dessa uppgifter delas inte med tredje part.

Funktionell

Namn
Löper ut
session
Funktion
Lagra webbläsarinformation
Namn
Löper ut
session
Funktion
Läs om cookies kan placeras
Namn
Löper ut
beständig
Funktion
Lagra användaralternativ
Namn
Löper ut
1 år
Funktion
Lagra användaralternativ
Namn
Löper ut
beständig
Funktion
Lagra inloggade användare

Google Analytics

Statistik

Användning

Vi använder Google Analytics för webbplatsstatistik. Läs mer

Delar data

För mer information, läs Google Analytics integritetsmeddelande.

Statistik

Namn
Löper ut
2 år
Funktion
Lagra och räkna sidvisningar
Namn
Löper ut
1 år
Funktion
Lagra och räkna sidvisningar

WPML

Funktionell

Användning

Vi använder WPML för platshantering. Läs mer

Delar data

Dessa uppgifter delas inte med tredje part.

Funktionell

Namn
Löper ut
1 dag
Funktion
Lagra språkinställningar

Wordfence

Funktionell

Användning

Vi använder Wordfence för säkerhet och bedrägeriförebyggande. Läs mer

Delar data

För mer information, läs Wordfence integritetsmeddelande.

Funktionell

Namn
Löper ut
1 dag
Funktion
Läsa av för att avgöra om användaren är inloggad

Google Fonts

Marknadsföring

Användning

Vi använder Google Fonts för visning av webbteckensnitt. Läs mer

Delar data

För mer information, läs Google Fonts integritetsmeddelande.

Marknadsföring

Namn
Löper ut
förfaller omedelbart
Funktion
Läsa användarens IP-adress

Vimeo

Statistik

Användning

Vi använder Vimeo för videovisning. Läs mer

Delar data

För mer information, läs Vimeo integritetsmeddelande.

Statistik

Namn
Löper ut
10 minuter
Funktion
Lagra och spåra målgruppsräckvidd
Namn
Löper ut
2 år
Funktion
Lagra användarens användningshistorik

Övrigt

Syfte under utredning

Användning

Delar data

Delning av data väntar på utredning

Syfte under utredning

Namn
wp-autosave-1
Löper ut
Funktion
Namn
wp_lang
Löper ut
Funktion