Positivt besked om stöd till LKAB och HYBRIT

HYBRIT-initiativet får stöd från Industriklivet, Energimyndighetens program för att stödja den svenska industrins omställning till fossilfrihet. Totalt beviljas 3,1 miljarder kronor för etableringen av en första demonstrationsanläggning i Gällivare för produktion av fossilfri järnsvamp i industriell skala. LKAB ansvarar för bygget av anläggningen och blir huvudmottagare av stödet.

– Förädlingen och produktionen av fossilfri järnsvamp är central för klimatet och för svensk konkurrenskraft. Vi är nöjda över beskedet att staten är med och delar den inledande risken i detta avgörande steg för att industrialisera HYBRIT-teknologin. För att mota klimatförändringarna behöver vi komma framåt snabbt och för att hålla takten är det viktigt att vi får alla förutsättningar på plats inför kommande investeringsbeslut, säger Jan Moström, vd och koncernchef på LKAB.

Hybrit Development AB (HDAB), som ägs av LKAB, SSAB och Vattenfall, hade ursprungligen ansökt om 4,9 miljarder kronor i stöd från Industriklivet för nästa steg i utvecklingen av HYBRIT-initiativet. Den 31 oktober 2023 lämnade HDAB och LKAB in en kompletterande ansökan där det framgår att det är LKAB som blir ansvarigt för bygget av den planerade demonstrationsanläggningen och även blir huvudmottagare av det sökta stödet. Samtidigt minskades det sökta stödbeloppet till 3,7 miljarder.

Demonstrationsprojektet är ett av 35 projekt från 12 EU-länder som ingår i det integrerade IPCEI-projektet Hy2Use. IPCEI står för Important Projects of Common European Interest och möjliggör för EU-länder att ge statsstöd till prioriterade initiativ med ett strategiskt gemensamt europeiskt intresse.

– Svensk industris framtida konkurrenskraft ligger mångt och mycket i att bli fullt ut fossilfri. Därför är de satsningar som sker inom Industriklivet av stor betydelse inte bara för klimatet och miljöns skull utan minst lika mycket för kompetensförsörjningen och sysselsättningen på både nya och gamla industriorter i vårt land. Det beslut som vi nu tar är det finansiellt största som gjorts hittills i detta arbete och det är ett viktigt sådant, säger Energimyndighetens generaldirektör Robert Andrén.

Även om HYBRIT-tekniken visat sig fungera mycket framgångsrikt har den hittills inte använts och demonstrerats i full industriell skala med kontinuerlig produktion. Det nu beviljade stödet avses användas för att ta detta steg i Gällivare. Detta ligger i linje med utvecklingen av HYBRIT-samarbetet och syftet att utveckla en fossilfri värdekedja för järn- och stålproduktion med fossilfri el och vätgas.

Planen med demonstrationsanläggningen är att producera drygt 1,3 miljoner ton järnsvamp per år, volymer avsedda för SSAB:s omställning. Med järnsvamp som produceras med vätgas i stället för kol kan koldioxidutsläppen i stålindustrin i stort sett elimineras genom att ersätta stenkolsdrivna masugnar med elektriska ljusbågsugnar.

– Vi välkomnar beslutet som är en viktig signal om möjligheterna med den gröna omställningen för svensk konkurrenskraft. Vi har påbörjat omställningen av SSAB:s stålproduktion i Norden, vilket kommer att minska koldioxidutsläppen i Sverige och Finland med tio respektive sju procent omkring 2030. HYBRIT-teknologin har gjort oss till globala pionjärer inom fossilfri stålproduktion och vi ser fram emot att skala upp våra pilotleveranser av fossilfritt stål till kommersiella nivåer. Dagens besked är därför viktigt för vår strategi framåt, säger Martin Pei, teknisk direktör, SSAB.

Elbehovet för demonstrationsanläggningen med HYBRIT-teknik beräknas till cirka 5 TWh per år vid full drift och är primärt för storskalig produktion av fossilfri vätgas som behövs för direktreduktionsprocessen.

– Det här är ett glädjande besked, för klimatet, men också för Sveriges framtida konkurrenskraft. Samarbetet om hela fossilfria värdekedjan för fossilfritt stål har visat sig framgångsrik. Det och tillgång till konkurrenskraftig fossilfri el är och kommer bli avgörande för omställningens framgång. Sverige har redan ett fossilfritt elsystem, och har därmed en fördel jämfört med de flesta andra länder i världen, men nu måste vi se till att vi bygger ut försörjningen av fossilfri el och vätgas i takt med industrins behov. Vattenfall investerar i fossilfri elproduktion, överföring och utveckling av flexibla tekniker, såsom vätgaslager, för att bidra till fortsatt konkurrenskraftig energiförsörjning, säger Andreas Regnell, strategichef Vattenfall.

Ägarbolagen i HYBRIT har stått för cirka 75 procent av finansieringen för teknikutvecklingen. SSAB, LKAB och Vattenfall har tillsammans investerat en tredjedel var, totalt cirka 1,7 miljarder kronor i en förstudie inför pilotfasen, genomförande av piloten och en förstudie om demonstrationsfasen. HYBRIT har tidigare beviljats drygt 520 miljoner kronor i statsstöd.

LKAB har börjat ställa om sin gruv- och förädlingsverksamhet med målet att alla produkter och processer ska vara koldioxidfria år 2045 – en stegvis omställning för produktion av järnsvamp som ska minska koldioxidutsläppen hos kunder i världen med 40-50 miljoner ton per år, motsvarande hela Sveriges årliga utsläpp av växthusgaser. LKAB har i maj 2023 lämnat in ansökan om miljötillstånd som är nödvändig för att påbörja omställningen i Gällivare.

– Det är en enorm möjlighet för Sverige och för klimatet. Vår högkvalitativa järnmalm i kombination med god tillgång till fossilfri energi ger oss unika förutsättningar jämfört med andra länder att etablera en hållbar och konkurrenskraftig värdekedja för framtidens fossilfria järn- och stålproduktion. Nu gäller det att vi som samhälle tar vara på dessa fördelar och bygger konkurrenskraft samtidigt som vi attackerar utsläppen, säger Jan Moström.

Det planerade uppförandet av demonstrationsanläggningen bygger vidare på de positiva resultat som uppnåtts inom HYBRIT-initiativet, och där pilotverksamheten i Luleå även fortsatt har en viktig roll i teknikutvecklingen. Det gemensamägda forsknings- och utvecklingsbolaget Hybrit Development AB ska fortsätta utveckla teknologin med mål att på sikt licensiera ut den även till licenstagare utanför den nuvarande ägarkretsen.

Fakta om HYBRIT

 • HYBRIT-initiativet startades 2016 av de tre ägarna SSAB, LKAB och Vattenfall.
 • Hybrit Development AB är ett forsknings- och teknikutvecklingsbolag som kommer leverera lösningar till den kommande demonstrationsanläggningen. Teknikutvecklingen sker i nära samarbete med ägarbolagen.
 • Med HYBRIT-initiativet avser SSAB, LKAB och Vattenfall skapa en helt fossilfri värdekedja från gruva till färdigt stål, med fossilfria pellets, fossilfri el och vätgas.
 • HYBRIT-tekniken innebär att järnmalmspellets reduceras till järnsvamp med vätgas istället för med kol och koks, vilket leder till att man i princip tar bort alla CO2-utsläpp från järn- och stålproduktionen.
 • Pilotanläggningen för testproduktion av järnsvamp i Luleå togs i drift 31 augusti 2020.
 • Den 24 mars 2021 valdes Gällivare som plats för den planerade demonstrationsanläggningen för produktion av fossilfri järnsvamp i industriell skala. Järnsvampen används för att göra stål i nästa led.
 • I maj 2021 påbörjade HYBRIT bygget av ett vätgaslager i pilotskala i anslutning till pilotanläggningen för direktreduktion i Luleå, lagret togs i drift efter sommaren 2022.
 • I augusti 2021 producerade SSAB världens första fossilfria stål, framtaget med HYBRIT-teknik, och levererade till kund. Provleveransen var ett viktigt steg på vägen mot en helt fossilfri värdekedja för järn- och stålframställning och en milstolpe i HYBRIT-samarbetet mellan SSAB, LKAB och Vattenfall.
 • Stålindustrin i världen står idag för 7 procent av de totala globala koldioxidutsläppen. Med hjälp av HYBRIT-tekniken kan SSAB bidra till att minska Sveriges utsläpp av koldioxid med 10 procent och Finlands med 7 procent.
 • HYBRIT-projektet ingår i det Europeiska IPCEI-projektet Hy2Use (Vätgas), där totalt 35 projekt från 12 länder ingår i syfte att stödja snabb omställning och öka konkurrenskraften för den europeiska industrisektorn.
 • HYBRIT har tidigare i ett konsortium med LKAB och SSAB EMEA AB tilldelats 143 miljoner euro från EU:s Innovationsfond för finansiering av en industriell demonstration av den fossilfria värdekedjan inklusive demonstrationsanläggningen.
 • LKAB har lämnat in ansökan om miljötillstånd som är nödvändig för att påbörja den planerade omställningen i Gällivare, inklusive demonstrationsanläggningen som ska byggas på LKAB:s industriområde. Ansökan lämnades in till Mark- och miljödomstolen den 15 maj 2023. Utöver fortsatt gruv- och förädlingsverksamhet samt etablering av den nya anläggningen med HYBRIT-teknik så omfattar ansökan även ett nytt apatitverk för att utvinna fosfor och sällsynta jordartsmetaller från dagens avfallsströmmar.
 • SSAB har tidigare fattat ett inriktningsbeslut om att ställa om hela det nordiska produktionssystemet till fossilfri och skrotbaserad ståltillverkning samt i år fattat beslut om att investera 6,2 miljarder kronor i en ny ljusbågsugn med tillhörande råvaruhantering i Oxelösund.

Läs mer:
https://www.energimyndigheten.se/nyhetsarkiv/2023/31-miljarder-i-stod-till-hybrit/

Om Industriklivet: https://www.energimyndigheten.se/forskning-och-innovation/forskning/industri/industriklivet/

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_5676

Other news

1 november 2023

HYBRIT: LKAB blir ansvarigt för bygget av demonstrations-anläggningen i Gällivare

LKAB och Hybrit Development AB har skickat in en kompletterande ansökan till Energimyndigheten om stöd för nästa steg i utvecklingen av HYBRIT-initiativet. Kompletteringen klargör att LKAB ansvarar för uppförandet av den planerade demonstrationsanläggningen och blir huvudmottagare av eventuellt statsstöd.

Hydrogen reduced sponge iron DRI

12 oktober 2022

HYBRIT: Ny forskning visar att vätgasreducerat järn har överlägsna egenskaper

Ny forskning inom HYBRIT-projektet, som drivs av SSAB, LKAB och Vattenfall, visar på överlägsna egenskaper och kvalitet hos järnsvamp som direktreducerats med vätgas (H-DRI), tillverkad med HYBRIT-teknik.

HYBRIT Hydrogen Storage closed for tests

23 september 2022

HYBRIT: Milstolpe nådd – pilotanläggningen för vätgaslagring i drift

SSAB, LKAB och Vattenfall har nu tagit HYBRIT:s pilotanläggning för lagring av fossilfri vätgas i Luleå i drift. Bergrumslagret är det första i världen i sitt slag för lagring av fossilfri vätgas.