HYBRIT: LKAB blir ansvarigt för bygget av demonstrations-anläggningen i Gällivare

LKAB och Hybrit Development AB har skickat in en kompletterande ansökan till Energimyndigheten om stöd för nästa steg i utvecklingen av HYBRIT-initiativet. Kompletteringen klargör att LKAB ansvarar för uppförandet av den planerade demonstrationsanläggningen och blir huvudmottagare av eventuellt statsstöd. Samtidigt minskas det ansökta stödbeloppet från tidigare 4,9 miljarder till 3,7 miljarder kronor.

HYBRIT-samarbetet för fossilfri järn- och stålproduktion som drivs av SSAB, LKAB och Vattenfall går in i en ny fas med fokus på produktion av fossilfri järnsvamp i industriell skala. En kompletterande ansökan till Energimyndigheten inom ramen för Industriklivet föranleds av förändringar i projektet där LKAB tar över implementeringen av demonstrationsanläggningen från Hybrit Development AB (HDAB).

Övertagandet ligger i linje med utvecklingen av HYBRIT-samarbetet och syftet att utveckla en fossilfri värdekedja för järn- och stålproduktion, där LKAB tillverkar järnsvamp av fossilfri pellets, Vattenfall producerar fossilfri energi och SSAB fossilfritt stål. Demonstrationsanläggningen som planeras på LKAB:s industriområde i Gällivare är central för klivet från framgångsrik pilotfas till industriell produktion och är en nyckel i LKAB:s strategi för framtiden. Volymerna från demonstrationsanläggningen är avsedda för SSAB:s omställning.

– Utvecklingen av HYBRIT-teknologin för järnsvampsproduktion i stor skala är central för vår omställning, för klimatet och för svensk konkurrenskraft. Att LKAB blir verksamhetsutövare och ansvarar för bygget av anläggningen är ett naturligt steg för hela värdekedjan. Vi vill ställa om, investera och skapa en konkurrenskraftig, koldioxidfri framtid där LKAB blir en leverantör av järnsvamp, säger Niklas Johansson, direktör för Kommunikation och klimat på LKAB.

– Det planerade uppförandet av demonstrationsanläggningen bygger vidare på de positiva resultat som uppnåtts inom HYBRIT-initiativet, och där pilotverksamheten i Luleå även fortsatt har en viktig roll i teknikutvecklingen. Vi har kommit långt med de forsknings- och utvecklingspaket som vi föresatte oss när vi startade för sex år sedan, ett mycket framgångsrikt arbete där vi också ansökt om ett antal patent. Nu handlar det för våra ägare om att nyttja dessa framsteg under nästa etapp med att industrialisera teknologin, samtidigt som teknikutvecklingen fortsätter inom Hybrit Development, säger Ulf Spolander, vd på Hybrit Development AB.

Sedan den ursprungliga stödansökan förbereddes har den bedömda investeringskostnaden för demonstrationsprojektet ökat till över 20 miljarder kronor, bland annat till följd av omvärldsläget med pris- och kostnadsökningar. Analysarbete har också gjorts kring etableringen där delar av projektet anpassas för att möjliggöra planerad framtida expansion av järnsvampsproduktionen. Trots detta minskas det tidigare sökta stödbeloppet från 4,9 miljarder till 3,7 miljarder kronor.

– Stödet handlar om att dela risk för att komma förbi det initiala steget, från pilot till industriell produktion. Vi har de senaste åren sett framsteg i teknikmognad för viktiga delar i projektet samtidigt som intresset för fossilfria produkter ökar på marknaden. Detta minskar risken för projektet och därmed behovet av stöd. Samtidigt är det viktigt att se att vi verkar på en global marknad, med konkurrerande initiativ som erhåller statsstöd på väsentligt högre nivåer, säger Niklas Johansson.

Demonstrationsprojektet är ett av 35 projekt från 12 EU-länder som ingår i det integrerade IPCEI-projektet Hy2Use. IPCEI står för Important Projects of Common European Interest och möjliggör för EU-länder att ge statsstöd till prioriterade initiativ med ett strategiskt gemensamt europeiskt intresse.

LKAB har börjat ställa om sin gruv- och förädlingsverksamhet med målet att alla produkter och processer ska vara koldioxidfria år 2045 – en stegvis omställning för produktion av järnsvamp som ska minska koldioxidutsläppen hos kunder i världen med 40-50 miljoner ton per år, motsvarande närmare hela Sveriges årliga utsläpp av växthusgaser. I Gällivare ska den nya vätgasbaserade HYBRIT-processen för första gången byggas i industriell skala. LKAB har i maj 2023 lämnat in ansökan om miljötillstånd som är nödvändig för att påbörja omställningen.

– Det finns både ljuspunkter och besvikelser i processen så här långt. Vi ser till exempel att vägen till en eventuell byggdom för att kunna starta byggnationer kommer ta längre tid än vi initialt hoppades på. Exakt hur det påverkar tidplanen i stort är svårt att säga idag, men att produktionsstart kan komma att förskjutas är ett möjligt scenario som vi förhåller oss till. Det viktigaste för oss är att vi bygger en effektiv anläggning med den bästa möjliga tekniken för en långsiktigt hållbar järnsvampsproduktion, säger Niklas Johansson.

LKAB jobbar för att komma framåt så snabbt som möjligt, och ser att domstolen och olika myndigheter anstränger sig för att driva processen snabbare, medan andra har resursbrist. Tillstånd är önskvärt så snart som möjligt, men det är uppenbart att hur dessa processer hanteras är avgörande för hur snabbt omställningen kan genomföras.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Lindberg, presschef
Tel: 46 (0)980 783 55
E-mail: anders.lindberg@lkab.com

Other news

14 december 2023

Positivt besked om stöd till LKAB och HYBRIT

HYBRIT-initiativet får stöd från Industriklivet, Energimyndighetens program för att stödja den svenska industrins omställning till fossilfrihet.

Hydrogen reduced sponge iron DRI

12 oktober 2022

HYBRIT: Ny forskning visar att vätgasreducerat järn har överlägsna egenskaper

Ny forskning inom HYBRIT-projektet, som drivs av SSAB, LKAB och Vattenfall, visar på överlägsna egenskaper och kvalitet hos järnsvamp som direktreducerats med vätgas (H-DRI), tillverkad med HYBRIT-teknik.

HYBRIT Hydrogen Storage closed for tests

23 september 2022

HYBRIT: Milstolpe nådd – pilotanläggningen för vätgaslagring i drift

SSAB, LKAB och Vattenfall har nu tagit HYBRIT:s pilotanläggning för lagring av fossilfri vätgas i Luleå i drift. Bergrumslagret är det första i världen i sitt slag för lagring av fossilfri vätgas.