Samråd för demonstrationsanläggning i Norrbotten

Hybrit tar nu nästa viktiga steg på vägen mot en värdekedja för fossilfritt stål. Nu förbereder vi bygget av en demonstrationsanläggning i industriell skala och inleder samråd i Norrbotten att bygga och driva anläggningen. Tanken är att kunna demonstrera en fullskalig produktion i anläggningen och vi planerar att ta den i drift 2025. Här kan du läsa mer eller se våra filmer om demonstrationsanläggningen och tillståndsprocessen.

Demonstrationsanläggning – för att visa fullskalig produktion

Värdekedjan för fossilfritt stål har många delar, en är bygget av en demonstrationsanläggning i industriell skala. Anläggningen blir en viktig del för att utvärdera hela värdekedjan, från pelletstillverkning i Malmfälten, via direktreduktion av järnmalm med hjälp av vätgas, till att smälta den reducerade järnmalmen (järnsvampen) till råstål i ljusbågsugn. Demonstrationsanläggningen omfattar produktion av vätgas genom elektrolys samt direktreduktion av järnmalm.

Demonstrationsanläggningen är nästa steg efter den anläggning för direktreduktion av järnmalm som finns i pilotskala på Svartöns industriområde i Luleå. Anläggningen ska skapa bryggan från utveckling i experimentell skala till produktion i kommersiell skala. Planen är att ta anläggningen i drift 2025, med målet att producera världens första fossilfria stål 2026.

Tänkt tidplan för att demonstrationsanläggningen

Anläggningen kommer att bestå av några centrala delar: ett torn för den reduktionsreaktor där järnsvampen produceras och en anläggning för att producera och tillhandahålla den vätgas som behövs i processen. I anslutning till anläggningen kommer vi även hantera råmaterial så som järnmalmspellets och färdig järnsvamp. Demonstrationsanläggningen kommer inte att omfatta något vätgaslager.

Anläggningen och verksamheten blir sådan att det behövs tillstånd enligt miljöbalken. Det gör att vi på bästa sätt behöver förstå och förhålla oss till olika intressenters perspektiv och förutsättningar, med målet att de underlag som ligger till grund för beslut ska vara väl avvägda och bygga på rätt utgångspunkter.

Hybrit undersöker nu två platser för placering av demonstrationsanläggningen: Vitåfors industriområde i Gällivare kommun och Svartön/Hertsöfältet i Luleå kommun. Dessa två platser ligger bra till då de ligger nära malmförädlingsverken eller hamnen, för att undvika omlastningar. Norrbotten har fördelen att det finns god tillgång till fossilfri el, god kompetens inom området och närhet till transporter genom malmbanan och hamnarna i Luleå.

Samråd – dialog för att skapa de bästa förutsättningarna

Samrådet är en viktig del av tillståndsprocessen. Det ska enligt miljöbalken handla om verksamhetens lokalisering, omfattning och utformning, de miljöeffekter verksamheten kan antas medföra i sig eller till följd av yttre händelser samt miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och utformning. Gas kommer att hanteras i anläggningen och därför ska samrådet även omfatta frågor om hur olyckor till följd av verksamheten ska kunna förebyggas och begränsas. Syftet med samrådet är att få synpunkter som kan vara till nytta vid utformningen av anläggningen och vid framtagandet av miljökonsekvensbeskrivningen. Samråden ger närboende, kommunen, myndigheter och andra intressenter möjlighet att tidigt komma med viktiga upplysningar och synpunkter.

Så här går tillståndsprocessen till

 

Underlag för dialog!

För att få ett meningsfullt samråd behövs ett samrådsunderlag som stöd för dialogen. Underlaget ska samrådsparterna ha möjlighet att ta del av i god tid inför samrådet. Underlaget ska bland annat innehålla uppgifter om den planerade verksamhetens lokalisering, tänkta omfattning och utformning och klarlägga vilka betydande miljöeffekter verksamheten kan komma att ge upphov till. 

Ta del av samrådsunderlagen för Hybrits demonstrationsanläggning.

Ta chansen att lämna dina synpunkter

Trots rådande omständigheter med Covid-19 kommer Hybrit att genomföra ett omfattande samråd med bred dialog och många möjligheter till kontakt. Hybrit vill gärna ta del av synpunkter och information som kan vara värdefulla för projektet. Det finns flera sätt att lämna synpunkter:

Information om demonstrationsanläggningen kommer att ställas ut på Vetenskapens hus i Luleå och Re-form i Gällivare mellan den 17 augusti och den 15 september. Representanter för Hybrit kommer vid vissa tillfällen finnas på plats vid utställningen. Tider för detta kommer att redovisas på här på webben löpande med början i augusti.

Efter sommaren planerar vi att anordna digitala samrådsmöten med utgångspunkt i det rådande läget. Det finns möjlighet att anmäla intresse för digitalt samrådsmöte med Hybrit genom att skicka ett meddelande till samrad@hybrit.se. Information om kommande möten delas via denna webbplats och till de som anmält intresse.

Det finns flera möjligheter att lämna synpunkter eller ställa frågor.

  • I en låst brevlåda i anslutning till våra samrådsutställningar och möten.
  • Per e-post: samrad@hybrit.se.
  • Per post: Hybrit Development AB, Box 70359, 107 24 Stockholm (märk brev och kuvert med ”Samråd Hybrit Demonstrationsanläggning”).

Frågor och synpunkter är även välkomna på samrådsmöten eller genom kontakt med någon av våra kontaktpersoner. För att dina synpunkter ska kunna ingå i dokumentationen från samrådet ska de ha kommit in till oss senast den 15 september 2020.

Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter i samband med samrådet.

Kontaktpersoner:

Sara Arvidsson, ansvarig för tillstånd och kommunikation: 073-059 23 78

Agneta Wieslander, tillståndsspecialist: 070-670 93 25

Åsa Bäcklin, kommunikatör och besökssamordnare: 070-358 22 93

Jeanette Lundqvist, kommunikatör (för frågor om möten och utställning i Gällivare kommun): 070-547 79 71

 

Vill du veta mer om något område inom samrådet?

Här kommer du att kunna ta del av intervjuer med experter inom olika områden.

180